42. การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง”

ประเทศไทยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน[1] (Maximum Sustainable Yield: MSY) ผลการประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น้ำฝั่งอ่าวไทย (กรมประมง, 2563ก) พบว่า
– กลุ่มสัตว์น้ำหน้าดิน ใน พ.ศ. 2514-2562 มีค่าเท่ากับ 790,985 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 22.61 ล้านชั่วโมง ผลการจับสัตว์น้ำหน้าดินใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 545,363 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 523,240 ตัน และปริมาณการลงแรงประมง พ.ศ. 2562 เท่ากับ 17.34 ล้านชั่วโมง ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 30.35
– ปลากะตัก ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2539-2562 MSY มีค่าเท่ากับ 202,077 ตัน ปริมาณการลงแรงที่ระดับ MSY เท่ากับ 172,480 วัน ผลการจับปลากะตักใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 112,701 ตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 135,949 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 52,476 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 228.68
– ปลาผิวน้ำ ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2536-2562 MSY มีค่าเท่ากับ 251,547 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 133,991 วัน ผลการจับปลาผิวน้ำใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 246,496 ตัน เพิ่มขึ้น จาก พ.ศ 2561 ที่มีปริมาณ 227,172 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 113,705 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 14.76

ในขณะที่ผลการประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น้ำฝั่งทะเลอันดามัน พบว่า

– กลุ่มสัตว์น้ำหน้าดิน ในช่วง พ.ศ. 2525-2562 MSY มีค่าเท่ากับ 230,115 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 5.33 ล้านชั่วโมง ผลการจับสัตว์น้ำหน้าดินใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 174,717 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 140,222 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 3.98 ล้านชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 33.89
– ปลากะตัก ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2535-2562 MSY มีค่าเท่ากับ 33,007 ตัน ปริมาณการลงแรงที่ระดับ MSY เท่ากับ 55,158 วัน ผลการจับปลากะตักใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 32,442 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 23,194 ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 31,588 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 74.61
– ปลาผิวน้ำ ข่อมูลในช่วง พ.ศ. 2561-2562 MSY มีค่าเท่ากับ 118,344 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY เท่ากับ 67,269 วัน ผลการจับปลาผิวน้ำใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 111,688 ตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 119,557 ตัน และระดับการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 44,423 วัน ต่ำกว่าปริมาณการลงแรงประมงที่ระดับ MSY ร้อยละ 51.43

ผลการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยสัตว์น้ำส่วนที่เหลือยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณนั้น นับเป็นการพิจารณาการจับที่รักษาสมดุลของวงจรชีวิตสัตว์น้ำ ภายใต้สภาวะการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ของสัตว์น้ำที่มีนั้น
ที่มา: กรมประมง (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 

[1] ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับมาใช้ประโชนฺได้ โดยสัตว์น้ำส่วนที่เหลือยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาแทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณน้ำ นับเป็นการพิจารณาการจับที่รักษาสมดุลของวงจรชีวิต
สัตว์น้ำ ภายใต้สภาวะการเกิด แก่ เจ็บ และตายของสัตว์น้ำนั้น